Lakóautó bérleti szerződés nyilatkozata

Mint Bérlő, vállalom, hogy a szabálysértési és/vagy parkolási díjakat , elmulasztott belföldi és külföldi útdíjakat utólag is kifizetem, és teljes körű jogi és anyagi felelősséggel tartozom. Hozzájárulok, hogy a gépkocsi bérleti időtartama alatt elkövetett szabálysértések esetén, a Bérbeadó a személyes adataimat az eljáró hatóság rendelkezésére bocsássa. A bérlet megkezdése előtt fizetett kaució a bérlet időtartama alatt bekövetkezett, biztosítási önrész alatti, vagy a biztosító által nem térített károk, rongálások, nem rendeltetésszerű használatból eredő károk rendezésére szolgál. A gépkocsi forgalmi engedélyét, 1db felépítmény és 1db alváz kulcsát átvettem, ezek meglétéért teljes körű felelősséggel tartozom. A gépkocsi esetleges eltűnése esetén, a gépkocsi teljes értékével megegyező anyagi felelősséggel tartozom. A gépkocsi átvételekor, a gépkocsi állapotát rögzítő dokumentumok hitelességét aláírásommal elismerem. A gépkocsin/gépkocsiban a bérlet időtartama alatt bekövetkezett mindennemű kárért felelősséggel tartozom, függetlenül a kár okozójának ismert, vagy ismeretlenségétől. Mint Bérlő hozzájárulok, hogy személyes okmányaimról másolat készüljön. Ezen bérleti szerződést mindkét fél teljes bizonyító erejű magánokiratnak tekinti. A bérleti feltételeket tudomásul vettem, a megadott adataim a valóságnak megfelelnek. A BÉRLETI SZERZŐDÉS KÜLFÖLDÖN IS ÉRVÉNYES! I acknowledged the terms of the contract and i warrant that my details are correct. I agree that for any trafic and/or parking violations i am the one responsible to pay subsequently. THE CONTRACT IS VALID ABROAD!

Lakóautó bérlési feltételek és kötelezetségek

                        

Az átvevő személy személyi igazolványa, jogosítványa, lakcímigazoló kártya, a szükséges kaució, valamint a bérleti díj megléte szükséges, valamint egy harmadik irat, ami lehet: TB. kártya, adókártya, közüzemi számla, útlevél.
Amennyiben az Ügyfél először bérel tőlünk gépkocsit, szükséges egy második személy megjelenése, és az Ő személyes iratai.
A gépkocsik átvétele és leadása 8000 Székesfehérvár Új Csóri u. 36. alatti telephelyünkön előzetes egyeztetés alapján hétköznap 08.00 – 17.00. óra között lehetséges.
Ezen időpontokon kívül a gépkocsik átadása/átvétele kizárólag a következő napon történhet, a bérleti díj pótdíjjal való kiegészítésével.
A bérleti díjak az alábbi formában értendők:
Az autó átvétele az első bérlési napon reggel 8 órától lehetséges, és a bérlési időszak utolsó napján legkésőbb 17 óráig kell visszahozni.  
Amennyiben a Bérlő nem adja le a járművet a szerződésben foglalt határideig, akkor:   

 1. 1-től 5 óra késésig ½ nap bérleti díj kerül felszámításra,                                          
 2. 5 órán túli késés esetén plusz 1 nap bérleti díj kerül felszámításra.
 3. + 1nap késés esetén napi bérleti díj +100 % kerül felszámításra.                                                           

A bérleti díj és a kaució összege minden esetben előre fizetendő.
A gépkocsit kizárólag a bérleti szerződésben meghatalmazott személy és személyek vezethetik. 
A gépkocsik minden esetben tele üzemanyagtartállyal kerülnek átadásra, és tele üzemanyagtartállyal vesszük vissza. Ellenkező esetben felszámolásra kerül a hiányzó űrtartalom 450Ft / liter.            

 1. A gépkocsi bérlésekor fizetett kaució a bérlés során keletkezett biztosítási önrész alatti káresemények, vagy a biztosító által nem térített, rongálások, nem rendeltetésszerű használatból eredő károk rendezésére szolgál.
 2. A Bérlő köteles a gépjármű „totálkár” esetén a biztosító által, a kártérítési összegből levont, kaució mértékét meghaladó összeg megfizetésére.
 3. Bérlő tudomásul veszi, hogy a gépjármű mindennemű biztosítása kizárólag Európa területére korlátozott. Az Európán kívüli országokban történt káreseményekért, műszaki meghibásodásokért, valamint ezekből adódóan keletkezett szállítások költsége teljes mértékben a Bérlőt terheli. A gépjármű használata Európán kívül kizárólag a Bérbeadó írásbeli hozzájárulásával lehetséges.                    
 4. Bérlő tudomásul veszi, hogy a gépkocsi CASCO biztosítása nem terjed ki, a gépkocsi esetleges feltörése esetén keletkezett károkra, a Bérlő által a gépkocsikban hagyott személyes értékeire. A gépkocsi feltöréséből adódóan keletkezett rongálás kára, a kaució mértékéig a Bérlőt terheli. A gépkocsi lopás, eltűnése esetén a keletkezett kárt a Bérlő köteles megtéríteni abban az esetben, ha a gyári kulccsal és forgalmi engedéllyel nem rendelkezik, illetve bizonyíthatóan nem használta a gépjárműbe beépített VÁLTÓZÁR RENDSZERT. A kár értéke a mindenkori hirdetési ára az autónak. A Bérlő tudomásul veszi, hogy az autóba GPS nyomkövető rendszer van beépítve.
 5. A gépkocsi nem rendeltetésszerű használatából eredő károkat, a Bérlő a kaució összegén felül is köteles megtéríteni. A gépkocsi iratai, ill. kulcsai eltűnése, elvesztése esetén a kaució teljes mértékig fedezetül szolgál.
  SZIGORÚAN TILOS: A gépkocsit a rendeltetésszerű használattól eltérően használni! Pl. élő állatok szállítása (kizárólag külön megegyezés szerint), prostitúció, migránsok, fegyver és tudatmódosító szerek szállítása.
  A gépkocsiban a bérlési idő során bekövetkezett esetleges károk kijavításáig, vagy a biztosítói kárrendezésig a kaució összege a Bérbeadónál marad. A gépkocsi javítása, különös tekintettel a felépítményre, kizárólag gyári alkatrészekkel, a gyártó által meghatározott technológia szerint történhet. A szélvédő kavics okozta sérülése esetén 5000 Ft+ áfa javítási költség terheli a Bérlőt, csere esetén pedig önrészt kell a kaucióból levonni. Gumiabroncs sérülése (defekt) esetén 5000 Ft+ áfa fizetendő abban az esetben, ha a sérülés a futófelületen keletkezett. A gumiabroncs oldalfalának sérülése esetén, vagy a guminyomás csökkenése (defekt) utáni használat következtében megrongálódott abroncs esetén, a gumiabroncs teljes ára fizetendő.
 6. Kérjük jelezni a gépkocsival kapcsolatos mindenféle meghibásodást, sérülést, mert az esetleges javítás térítése, kizárólag ez esetben lehetséges. Amennyiben a gépkocsi meghibásodik, javíttatása minden esetben kizárólag a Bérbeadó tudtával, előzetes jóváhagyásával történhet, cégünk nevére kiállított számla ellenében megtérítésre kerül. Kizáró ok, ha a Bérlő hibájából adódik a meghibásodás! Ez esetben is számlával kell igazolni a javítást. A javítás költségének megtérítésé, kizárólag a fent leírtak teljesítése esetén lehetséges. A gépkocsi esetleges meghibásodása esetén, amennyiben az a Bérlő hibájából következett be, úgy a gépkocsi telephelyre történő szállításának költsége a Bérlőt terheli.
 7. A gépkocsi esetleges meghibásodása esetén, a meghiúsult szállításra, utazásra, a Bérbeadót felelősség nem terheli (vis maior).  A befizetett előleg vagy végösszeg ebben az esetben egy összegben visszafizetésre kerül 5 napon belül.
 8. Előre foglalt gépkocsi 30 napon belüli lemondása esetén, előre fizetett bérleti díjat nem áll módunkban visszafizetni. Abban az esetben, ha a bérelt gépjárművet a szerződés lejárta előtti időben visszahozzák, a Bérlő akkor is köteles kifizetni a szerződésben foglalt teljes összeget. A bérleti szerződés szerinti időpont változtatása minden esetben 10 000 Ft + Áfa költséget jelent a bérbevevőnek és maximum 30 nappal lehet eltolni. Ez esetben a bérbeadó nem vállal felelősséget, hogy tud e megfelelő időpontot biztosítani. Meghiúsult utazás estén ebben az esetben az előleg a bérbeadónál marad, az előleg kártérítésre szolgál.   
 9. A Bérlő köteles a gépkocsit rendeltetésszerűen használni, állapotát megóvni, parkolásnál körültekintően lezárva biztonságos helyen hagyni. Max sebességhatár 115km/h.  A Maximális sebességhatárt túllépve Kaució azonnali elvesztését eredményezi. Arobs nyomkövető rendszer alapján ellenőrizhető. A bérbeadó cég nem vállal felelősséget az autó esetleges megnövekedett üzemanyag fogyasztása által létrejött többletköltségekre. A Bérlő köteles a gépkocsi kulcsát, valamint a forgalmi engedélyt magánál tartani, ezek meglétéért teljes körű felelősséggel tartozik.
 10. A bérleti idő alatt napi átlag kilométer használata 250 km Ezen felül 50 Ft további költséget számítunk fel.
 11. A gépkocsi sérülése, esetleges eltűnése esetén a Bérlő haladéktalanul köteles a Bérbeadót értesíteni, valamint a helyi hatóságoknál eljárni. Bérlettel kapcsolatos bárminemű vitás esetek rendezésére a felek Székesfehérvári Városi Bíróság illetékességét ismerik el. 

Kiegészítő tételek

 

 • Minden autó estében a matrica sérülése 25 000 Ft+ Áfa/m2, minimum 40 000 Ft
 • Ablak karcolások : 15 000 Ft+Áfa /db  ( Polírozással javítható karcolások  esetén)
 • Könnyű alumínium szék: 23 000 Ft+ Áfa/db
 • Asztal: 30 000 Ft+ Áfa/db
 • Napozóágy: 30 000 Ft+ Áfa/db
 • Műfű: 30 000 Ft+ Áfa /db
 • Elő sátor (Omnistor): 400 000 Ft+ Áfa
 • TV: 120 000 Ft+ Áfa /db
 • Álló Klíma: 890 000 Ft+ Áfa /db
 • Visszapillantó tükör gyári kiszerelés: 120 000 Ft+ Áfa/db
 • Szervízelési rezsi óradíj 7 000 Ft+Áfa / Min. 1 óra kiszámlázandó
 • Egyéb sérülések, alkatrészek katalógus ár szerint.
 • Minden esetben felszámításra kerül külső takarítás 5 000 Ft+Áfa . Erős szennyezettség esetén további 5 000Ft+ Áfa
 • Minden esetben felszámításra kerül belső teljes takarítás és fertőtlenítés 5 000 Ft+Áfa . Erős szennyezettség esetén további 5 000Ft+ Áfa 

Kérném a fentiek szíves tudomásulvételét.
Jó utat, és balesetmentes közlekedést kívánunk!

LAKÓAUTÓNKBAN TILOS A DOHÁNYZÁS!

A DOHÁNYZÁSI TILTÁS FIGYELMEN KÍVÜL HAGYÁSA

A KAUCIÓ AZONNALI ELVESZTÉSÉT EREDMÉNYEZI !